O NORMA

U okviru NORME deluju radne grupe odredene prema pravnim oblastima:
Porodicna oblast, nasledna, krivicna, radnih odnosa, svojine, o nasilju u porodici i administrativnoj oblasti.
Aktuelno u aktivnostima NORMA zaposleno je pet pravnica i jedan finasijer. Pravnice NORME godinama donose višegodišnje iskustvo u oblast prava. One stalno prate razvoje u društvu obuhvatajuci tu i marginalizovane zajednice-komunitete. Tako da NORMA putem pravnica služi kao most izmedu civilnog društva i vladinih institucija.

Norama_3

Rezultati rada Udruženja NORMA

NORMA je pružila pravnu pomoc 5 650 strankama, uglavnom ženama, svih etnickih zajednica na Kosovu. Nekim NVO-a, izradila je Statut i potrebnu dokumentaciju za registrovanje. Sacinjeni su mnogi sudski i administrativni spisi. Oko 97 žena bile su zastupljene od strane pravnika NORME, pred sudovima i kod drugih autoriteta. Posredovani su mnogi sporovi od kojih je jedan znatan broj okoncan pozitivno. Ove usluge su obavljene u pet opština i to: Prištini, Uroševcu, Podujevu, Štimlju i Kacaniku.

NORMA je organizovala i održala 260 radionica uglavnom sa ženama i mešovitim grupama, muškarcima i decom po opštinama i selima Kosova, održanih u vezi raznih tema, uglavnom o pravima i obavezama garantovanim mesnim i medunarodnim zakonima. Organizovano je 16 seminara i to u pet Kosovskih Centara: Ðakovici, Peci, Prizrenu, Gnjilanu i Prištini. Seminari su bili dvodnevni susreti sa prisutnim ucesnicima iz sudova, iz redova advokata i pravnika NVO-a, na kojima su razmatrane razne pravne teme.

NORMA je pripremila 24 pripravnika-pravnika radi strucnog obucavanja a radi zapošljavanja u raznim institucijama i polaganja pravosudnog ispita.

NORMA je održala 12 Okruglih stolova sa raznim temama.

Održani su 36 treninga (obuka), uglavnom za clanove NORME kao i za clanove drugih udruženja, takode za žene i decu iz etnicih zajednica i za hendikepirane osobe iz celog Kosova.

Zajedno sa OSCE i UNIFEM-om, NORMA je organizovala i održala 2 (dva) kursa za pravnike na temi „ Pol i Zakonodavstvo“. Iste kurseve je pohadalo 80 pravnika, koji su i certifikovani.

NORMA je organizovala 3(tri) Konferencije na temu „ Žene ambasadori mira i suživota“, na tim konferencijama, pored pripadnika NVO-a, multietnickih pripadnica žena uzeli su ucešce i politicari sa Kosova i Srbije, prestvnici medunarodnih kancelarija koji rade i deluju na Kosovo. Na jednoj od ovih Konferencija uzela je ucešce i Generalni Direktor UNIFEM-a, kao i ambasadorka dobre volje UNIFEM-a, gospoda Nicol Kidman.

Clanovi NORME bili su ucesnici Radnih grupa prilikom izrade Uredbe protiv naselja u porodici, Zakona o Porodici Kosova, itd. Takode, dale su svoja sugeriranja i prilikom izrade Krivicnog zakona Kosova i Zakona o krivicnom postupku Kosova.

NORMA je saradivala sa vladnim Institucijama kao i sa NVO-a na kosovu i van istog. Clanovi NORME su uzeli ucešce i imali svoje prezentacije na raznim susretima na Kosovo i van Kosova, kao i u pisanim i elektronskim mediama.

Misija

Radi izmirivanja svoje misije NORMA preduzima ali se ne ogranicava samo na njih, sledece aktivnosti:

Prati, evidentira i reaguje na odgovarajui nacin u slucajevima kada je povredena polna jednakost;
Pruža pravnu pomoc u ostvarivanju prava zagarantovanih zakonom:
Organizuje sama ili u saradnji sa drugim organizacijama profesionalne skupove, svatovanja, seminare, radionice, treninge i druge oblike strucnog obrazovanja:
Vrši istraživanja iz oblasti polne jednakosti;
Saraduje sa profesionalnim udruženjima i drugim organizacijama na Kosovo i van Kosova;
Prikuplja i obraduje stucnu literaturu u pravnoj oblasti;
Izdaje –objavljuje promovirajuci material.

 

Problemi udruženja NORMA

Tokom svog desetogodišnjeg rada NORMA kao i celo društvo je bilo suoceno sa raznim izazovima kao i preprekama i problemima raznie prirode.
Prolazeci kroz te poteškoce, napravljeni su prvi koraci radi stvaranja jednog gradanskog društva koje se zasniva na Pravilnik o registrovanju i funkcionisanju nevladnih organizacija na Kosovu br. 1999/22, radi obezbedivanja kvalitetnih usluga, demokratskih i otvorenih koje su dostupne svim gradanima Kosova.

Domace zakonodavstvo koji se zasniva na cetiri izvornih zakona stvaralo je zabune prilikom odrešivanja primene ovih zakona i cesto puta to je i otežavalo rad NORME. Donošenje UNMIK-ovih Uredbi, kasnije i novih Zakona koji su prilagodavani ili prevedeni zakoni drugih država pretstavljalji su prepreke tokom našeg rada u praksi. Iako su primeljivi zakoni na Kosovu uglavnom savremeni Zakoni medunarodnih standarda, ipak su cesto puta u praksi bili neprilagodeni i teško primenljivi.


Izazovi udruženja NORMA

Za NORMU ostaje kao izazov da nastavi avokiranje kao i da utice na poštovanje covekovih prava, uopšteno, a
posebno da se bori o pravima žene koja su utvrdena Ustavom Republike Kosova i ostalim njenim Zakonima, kao i onim Medunarodnim.
NORMA teži da nastavi sa tenizima i ostalim aktivnostima radi podizanja svesti stanovništva o polnoj ravnopravnosti, a posebno mladih kao i zaposlenih u Vladinim institucijama, a posebno onih sudskih (pravosudnih). NORMA je otvorena i za druge nacine saradnje i to prilagodavajuci se razvoju i potraživanjima društva.

Close Menu