Publikimet e NORMA

Shoqata e Juristëve Norma si organizatë jo qeveritare, që nga koha e themelimit në vitin 1999 e deri në ditët e sotme, ka realizuar mbi 70 projekte në tërë territorin e Republikes së Kosovës.

Projektet ndër vite janë zhvilluar në këto drejtime:
Për Promovim të të drejtave të njeriut.
Për dhënie të ndihmës juridike gruas në realizimin e të drejtave të garantuara me ligj.
Për ngritje të vetëdijes për barazi gjinore.
Për nxjerrje, ndryshimin dhe plotësim të ligjeve.
Për Organizimin e tubimeve profesionale, këshillime jurdike, seminareve, punëtorive, aftësimeve profesionale etj.

Për çdo projekt të zhvilluar Norma ka bërë publikime të cilat janë prezantuar ndër vite në konferenca, trajnime e punëtori të ndryshme.


Close Menu