PER NORMA

Në kuadër të NORMA-s veprojnë grupet punuese me përcaktim sipas lëmenjëve juridik:

Lëmi familjare, e trashëgimisë, penale, e marrëdhënieve të punës, pronësore, për dhunën në familje dhe lëmi administrative.

Aktualisht në aktivitetet e NORMA-s janë të punësuara shtatë juriste dhe një financiere. Juristet e NORMA-s me vite sjellin përvojë shumëvjeqare në lëmin e drejtësisë. Ato përcjellin vazhdimisht zhvillimet në shoqëri duke përfshirë këtu edhe komunitetet e margjinalizuara. Kështu NORMA përmes juristeve shërben si urë midis shoqërisë civile dhe institucioneve qeveritare.

Norama_3

Për ta përmbushur misionin e saj, NORMA ndërmerr, por nuk kufizohet vetëm në këto aktivitete:

 • Ndjek, evidenton dhe reagon në mënyrë përkatëse në rastet kur është cenuar barazia gjinore;
 • Ofron ndihmë juridike në realizimin e të drejtave të garantuara me ligj;
 • Organizon vetë, ose në bashkëpunim me organizata të tjera, tubime profesionale, këshillime, seminare, punëtori, aftësime dhe forma të tjera të arsimimit profesional;
 • Bën hulumtime nga fusha e barazisë gjinore;
 • Bashkëpunon me shoqata profesionale dhe organizata të tjera në Kosovë dhe jashtë Kosovës;
 • Mbledh dhe përpunon literaturën profesionale në fushën juridike;
 • Boton material promovues.
Norama_3

Misioni

Misioni I NORMA-s

 • Promovimi i të drejtave të njeriut;
 • Reagimi kundër çdo lloj cenimi të të drejtave të njeriut;
 • Dhënia e ndihmës juridike grave në realizimin e të drejtave të garantuara me ligj
 • Ngritja e vetëdijes për barazinë gjinore;
 • Ndikimi në nxjerrjen, ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve.

Visioni

Të Drejta të barabarta për të gjithë që jetojnë në Kosovë.

NORMA do të synoj vazhdimisht mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, posaçërisht të drejtave të gruas, promovimin e demokracisë dhe sundimit të ligjit, duke i ofruar ndihmë juridike një numri më të madh të popullatës, e veçanërisht grave dhe institucioneve.

NORMA synon nivelin më të lartë të vetëdijes së popullatës për barazi gjinore, posaçërisht të institucioneve qeveritare.

NORMA do të avokojë dhe ndikojë që të nxirren, ndryshohen dhe plotësohen ligjet e Kosovës, veçmas ato që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës së gruas në shoqëri.

Norama_3

KUVENDI I NORMES

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

John Doe

Software Engineer

Add team member description here. Remove the text if not necessary.

ORGANOGRAMI

Close Menu