The United Nations Development Programme (UNDP)

Shoqata e Juristëve NORMA përgjatë viteve ka qenë përfituese e projekteve të ndryshme nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara(UNDP).

 Disa nga projektet janë si në vijim:

-“Qasja më e zgjeruar në reformën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit”.
-“Ndihmë juridike falas për qytetarët”
-“Promovimi i barazisë dhe drejtësisë gjinore me gratë e komunitetit RAE”
-“Promovimi i barazisë dhe drejtësisë gjinore me gratë e komunitetit RAE”,faza e dytë.

The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women(UNWomen)

Shoqata e Juristëve NORMA përgjatë viteve ka qenë përfituese e projekteve të ndryshme nga Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizim të Grave(UNWomen)

Disa nga projektet janë si në vijim:

-Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e strategjisë kombëtare për dhunën në familje dhe eleminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Konventën e Stambollit”
-“Promovimi i Dialogut ndëretnik, paqes dhe tolerancës në rajonin e Gjakovës, Prizrenit dhe Pejës.
-“Grate Ambasadore të paqes dhe tolerancës”.

 

Austrian Development Cooperation

Shoqata e Juristëve në partneritet me Qendrën për Fuqizimin e Gruas, ka qenë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi I së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni),  i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

The World Bank

Shoqata e Juristëve Norma në parteneritet me Agjencionin Kadastral të Kosovës, ka realizuar Projektin: “Regjistrimi i Pronës së Paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve”,  projekt ky i financuar nga Banka Botërore.

Resource Center

Projekti: Mbështetja institucionale pёr nevojat e nënave vetë-ushqyese dhe fëmijëve tё tyre

European Union

Projekti “Hulumtimi dhe Monitorimi i Institucioneve Publike rreth zbatueshmërisë së Ligjit për Familjën në Kosovë”

UNICEF

Rrjeti i grave të Kosovës

Projekti:“Inicimi i procedurës sipas detyrës zyrtare, për procedurën e trashigimisë”

KCSF

Projekti: “LEGJISLACIONI QË PROMOVON BARAZINË GJINORE”

Close Menu