Ostvareni Projekti NORME u periodu 1998-2008

Broj projekta NORME dokazuje obim njenog rada. Rezultati, reference i njena široka mreža tokom jedne dekade prestavlja još jedandrugi dokaz o kvalitetu strucnog rada putem sledecih projekta:

1.„ Kancelarija o inicijativi tranzicije“. (1999).
2.„ Pružanje pravne pomoci ženama“ (2000).
3.„Održavanje i organizovanje seminara“.
4.„Pružanje pravne pomoci udovicama rata i njihovoj deci, u vezi prava  nasledivanja“ (2000).
5.„ Globalni Projekat 2001“.

Podprojekti:

1.„ Pružanje pravne pomoci ženama“.
2.„ Održavanje i organizovanje radionica sa ženama “.
3.„Održavanje i organizovanje seminara“.
4.„ Osposobljavanje pripravnika“ .
5.„Opasnost na drumskom saobracaju“.
6.„Žena pod lupom objektiva“.
7.„Radionica sa ženama udovicama“.
8.„Prava dece u nacionalnim zakonima“. (2000).
9.„Pružanje Pravne pomoci ženama“
10.„ Podizanje kapaciteta NVO-a“ (2001).
11.„ Podizanje kapaciteta MNUŽ NORMA za engleski jezik i upotrebu    kompjutera“ (2001).
12.„Dokumentarni Informativni Centar“ (2002).
13.„ Podrška aktivnostima MNUŽ NORMA“ (2001).
14.„ Kome da se obratim-Brošura“ (2001).
15.„ Organizovanje radionica“ (2002).
16.„ Instaliranje interneta“ (2002).
17.„ Otvaranje strane na internetu“  (2002).
18/1 „ Prikupljanje podataka o polnoj jednakosti“ (2002). 
18/2„ Organizovanje i održavanje pet seminara“ (2002).
19. „ Prava coveka i Ustavnog Okvira Kosova“ (2002).
20.„ Sloboda Štampe“ (2002).
21.„ Ocenjivanje Seminara“ održanih od strane MNUŽ NORMA (2002).
22.„ Pravna pomoc i pravna asistencija u gradanskim slucajevima“ (2002).
23.„ Integrisanje manjina i treninzi pripravnika“ (2002).

Podprojekti:

21/1. „ Integritet manjina“.
21/2. „ Treninzi pripravnika“
21/3. „ Saveti ženama“.
22. „Pravna pomoc i pravna asistencija u gradanskim slucajevima“.(2003).
23. „ Kurs Pravnika, Pol i Zakonodavstvo“  (2003).
24. „ Podizanje saznanja clanova Skupštine-opština“ (2003).
25. „ Pravno obucavanje pravnika-pripravnika, pravna pomoc za žene nacionalnih manjinja“ (2003).
26. „ Ostvarivanje prava clanova porodice nestalih lica“ (2003).
27. „ Pol i zakonodavstvo“ (2003).
28. „ Pravna pomoc i pravna asistencija u gradanskim slucajevima“ (2004).
29.  „ Podizanje savesti o pravima dece, studenata i fakulteta PU“ (2004).
30. „ Monitoring Okružnih Sudeva i centra za Socialni rad u slucajevima razvoda „ (2004).
31. „Pravna pomoc i pravna asistencija u gradanskim slucajevima“ (2005).
32. „ Radionica za ljudska prava u partnerstvu sa Udruženjem „ Fljaka“ Dragaš (2005).
33. „ Obaveštavanje žena penzionera, žena sa ogranicenim sposobnostima, udovica i samohranih majki sa njihovim pravima u primenljivim zakonima“ (2005).
34. „ Besplatna pravna pomoc za žene“ (2005).
35. „ Zajedno protiv trafikovanja –trgovine“ (2005).
36. „ Informativna kampanja i trgovina“ (2006).
37. „ Pružanje pravne pomoci ženama trafikovanja“ (2006).
38. „ Susreti žena Kosovski NVO-a „ (2006).
39. „ Upustvo za roditelje i clanove porodice o zakonskim prava dece sa ogranicenim sposobnostima“ (2006).
40. „ Zakon u svakodnevnom životu“ (2006).
41. „ Volim i mamu i tatu (2006).
42. „ Autenticno angažovanje o boravku privremeno raseljenih(razmeštenih) lica u Srbiji “(2007). 
43. „ Adresiranje specificnih pitanja nezašticenih-razmeštenih lica (IDP) i povratnika na kosovu „ (2007).
43. „ Žene ambasadori mira i tolerancije“ (2007).
44. „ Prekini cutanje u vezi HIV /AIDS „ (2008).
45. „ Implementiranje Zakona na Kosovo i izazovi poteškoce „ (2008).
46. „ Žene ambasadori mira i tolerancije“ (2008).
47. „ Polna jednakost u oblasti nasledstva“ (2009).
48. „ Žene ambasadori mira i tolerancije“ (2009).
49. „  Registracija žrtvi Trafikovanja sa ljudima (2009-2010).
50. „ Besplatna pravna pomoc“ (2010).
51. „ Istraživanje za ostvarivanje zakona o Polnoj jednakosti“ (2010-2011). 

“Podrška aktivnostima zagovaranja organizacije civilnog društva za sprovođenje Nacionalne strategije o nasilju u porodici u skladu sa CEDAW i Istanbulskom konvencijom u okviru Programa "Uticaj nasilja nad ženama: implementacija standarda, promjena mišljenja", finansiran od strane EU / UNWOMEN, period projekta 21.12.2017 - 31.10.2019

“Žene u politici kao faktori slučaja”, finansiran od strane EU / KCSG, period projekta: Juni - novembar 2017.