Shoqata e Juristëve NORMA pjesë e projektit të UNDP "Qasja më e zgjeruar në reformën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit".