Shoqata e Juristëve NORMA, fituese e grantin të Bashkimit Europian, të menagjuar nga INDEP e FIQ.