Partnerët

1. Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ “Zensko Pravo” nga Mitrovica e Veriut, janë duke e realituar projektin “Humlumtimi dhe monitorimi i institucioneve publike lidhur me zbatimin e Ligjit për Familjen”, të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

2. Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).