Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Mbështetja e të drejtave pronësore për bizneset fillestare të grave, financuar nga PPSE, periudha e projektit Janar - Dhjetor 2016

Fuqizimi i gruas nëpërmjet rritjes së transparences së Institucioneve, e financuar nga Rrjeti i Grave të Kosovës periudha e projektit 16.09.2016 – 28.02.2017