Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Projekti: “Reintergrimi i Viktimave te Trafikimit” 2010-2012, i mbështetur nga IOM.

Projekti “Promovimi i barazisë dhe drejtësisë gjinore me gratë e komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian në komunat e Fushë Kosovës, Obiliqit dhe Podujevës”, i mbështetur nga UNDP.