Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Barazia gjinore në lëmin e trashëgimisë

Gratë ambasadore të paqes dhe tolerancës III

Ti mësojmë dhe realizojmë të drejtat tona

Punëtori lidhur me te drejtat t njeriut

Riintegrimi i viktimave të trafikimit