Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Ndërprite heshtjen lidhurme HIV/AIDS

Implementimi i ligjeve në Kosovë dhe sfidat dhe vështirësitë

Gratë ambasadore të paqes dhe tolerancës II