Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Fushata informative dhe trafikimi

Ndihmë juridike viktimave të trafikimit

Takime të grave të OJQ-ve kosovare

Udhëzues për prindër dhe familjarë mbi të drejtat ligjore të fëmijëvemeaftësi të kufizuar

Ligji në jetën e përditshme

E dua edhe nënën edhe babanë