Projektet e realizuara nga NORMA periudha 1998-2013

Numri i projekteve të NORMA-s dëshmon vëllimin e punës së saj. Rezultatet, referencat dhe rrjeti i saj i gjerë i krijuar gjatë një dekade është edhe një dëshmi tjetër për cilësinë e punës profesionale përmes këtyre projekteve:
 

Ndihmë juridike dhe asistencë juridike në rastet civile

Ngritja e vetëdijes mbi të drejtat e fëmijeve te studentët e fakulteteve të UP

Monitorimi i gjykatave të qarkut dhe qendrave për punë sociale në rastet e shkurorëzimit