Aktivitetet

Shoqata e Juristëve NORMA, me datë 14.03.2018 mbajti Punëtorinë në sallën e Kuvendit Komunal të Deçanit.

Kjo Punëtori është aktivitet i Projektit "Ndihmë Juridike Falas Për Ju", i realizuar nga Shoqata e Juristëve NORMA, i mbështetur nga UNDP.më shumë

Me mbështetjen e UNDP-së me 15 Mars 2018 u mbajt punëtoria e dytë në Deçan nga Shoqata e Juristëve NORMA me përfaqësues të Ojq-ve.

Nëpërmjet të punëtorive synohet promovimi i vetëdijësimit të qytetarëve të Deçanit, lidhur me informacionet per shërbimet falas për ndihmë juridike, të drejta për ndihmë juridike, ofruesit e ndihmës juridike falas, mekanizmat qeveritare dhe joqeveritare ( duke përfshirë ankesat) si dhe për realizimin e të drejtave të tyre.më shumë

Me datë 21 Mars 2018 u mbajt punëtoria e tretë me përfaqësues të institucioneve të Deçanit nga Shoqata e Juristëve NORMA e mbështetur nga UND.

Nëpërmjet të punëtorive synohet promovimi i vetëdijësimit të qytetarëve të Deçanit, lidhur me informacionet per shërbimet falas për ndihmë juridike, të drejta për ndihmë juridike, ofruesit e ndihmës juridike falas, mekanizmat qeveritare dhe joqeveritare ( duke përfshirë ankesat) si dhe për realizimin e të drejtave të tyre.më shumë

Shoqata e Juristëve NORMA, në mbështetje nga EU / UNWOMEN kanë filluar së implementuari një projekt të ri

Shoqata e Juristëve NORMA, në mbështetje nga EU / UNWOMEN kanë filluar së implementuari një projekt të ri me titull : Mbështetja e veprimeve të avokimit të Organizatave të Shoqërisë Civile për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Dhunën në Familje në përputhje me Konventën e CEDAW dhe Stambollit në kuadër të Programit "Ndalimi i Dhunës ndaj Grave: Implementimi i Normave, Ndryshimi i Mendjeve".më shumë

Drejtorsha Ekzekutive e Shoqatës së Juristëve NORMA Znj. Valbona Salihu, morri pjesë në takimin e organizuar nga EU/UN Women , „Programi për implementimin e normave duke ndryshuar mendjet“.

Takimi u mbajt në Stamboll , Nëntor 2017 më shumë

previous

6-10 Nga 36

next