Projekti:“Regjistrimi i Pronës së Paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve”

Nga muaji nëntor 2014 deri në prill 2015, Shoqata e Juristëve Norma në parteneritet me Agjencionin Kadastral të Kosovës, ka realizuar Projektin: “Regjistrimi i Pronës së Paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve”,  projekt ky i financuar nga Banka Botërore.

Qëllimi i projektit ishte realizimi i pyetësorëve në 33 zona kadastrale, lidhur me regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të të dy bashkëshortëve dhe dhënia e këshillave ligjore për të drejtat dhe detyrimet  për pronësinë.

Close Menu