Fletëpalosja e projektit: “Avancimi i Barazisë Gjinore dhe i Drejtësisë me gratë e komuniteteve RAE.

Fletushka e publikuar nga Shoqata e Juristëve NORMA në kuadër të Projektit: “Avancimi i Barazisë Gjinore dhe i Drejtësisë me gratë e komuniteteve Rom, Ashkali e Egjiptas, në Fushë Kosovë, Obiliq dhe Podujevë”

Shkarkoje dokumentin më poshtë

Close Menu