Projekti “ Realizimi i së drejtës në mbajtje financiare dhe ushqimi (alimentacion)”-financuar nga Austrian Development Cooperation, përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës.

Më 30 prill 2015, Shoqata e Juristëve në partneritet me Qendrën për Fuqizimin e Gruas, është përfituese e grantit për projektin “ Realizimi I së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni),  i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

Qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i pozitës së fëmijëve dhe nënave vetushqyese  duke realizuar të drejtën në alimentacion, si dhe funksionalizimi dhe efikasiteti i institucioneve publike ( shtetërore dhe private ) në fushën e përmbarimit të vendimeve gjyqësore, nëpërmjet të së cilës do të evidentojmë pengesat dhe vështirësitë me të cilat përballet sistemi gjyqësor, përmbaruesit privat si dhe palët ndërgjyqësve. Periudha kohore e realizimit të këtij projekti është 01.09.2015 – 28.02.2016).

Tryeza e Rrumbullakët në Prishtinë

Në Tetor të vitit 2015 Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me Organizatën Jo-Qeveritare “Zensko Pravo “ nga Mitrovica e Veriut, organizoi Tryezën e Rrumbullakët me temë “Zbatueshmëria e Ligjit për Familjën në Kosovë”, si pjesë e aktiviteve të Projektit “Hulumtimi dhe Monitorimi i Institucioneve Publike rreth zbatueshmërisë së Ligjit për Familjën në Kosovë” , i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë. më shumë