Projekti “Inicimi i procedurës sipas detyrës zyrtare, për procedurën e trashigimisë” - mbështetur nga Rjeti i Grupit të Grave të Kosovës.

Nga 15 Maji 2014, Shoqata e Juristëve Norma , ka filluar zbatimin e një projekti të mbështetur nga Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës. Qëllimi i këtij projekti është monitorimi i zbatimit të Ligjit për Trashëgiminë të Republikës së Kosovës, përkatësisht inicimi i procedures sipas detyrës zyrtare për procedurën e trashigimisë. Objektivat kryesore të këtij projekti janë: Rritja e nivelit të zbatimit institucional të Ligjit për Trashëgimi dhe Ligjit për Barazi Gjinore, rritja e numrit të grave në shfrytëzimin e së drejtës së tyre për trashëgimi dhe prone, ngritja e njohurive te paleve perfituese si dhe ngritja e nivelit te njohurive te zyrtareve pëkatës.

Projekti “Hulumtimi për Zbatimin e Ligjit mbi Familjen”- financuar nga ZYRA E BE-së

Nga 28 Maji 2014 , Shoqata e Juristëve Norma, ka filluar zbatimin e Projektit: Hulumtimi pë Zbatimin e Ligjit mbi Familjen. Ky Projekt është i finacuar nga Bashkësia Evropiane, program SDC. më shumë