Shoqata e Juristeve

Norma

Misioni dhe Visioni : NORMA është themeluar në vitin 1998 nga 12 anëtare juriste. Duke ndier nevojën për ofrimin e një ndihmese dhe kontributi shoqërisë kosovare, veçmas grave, që në atë kohë ishin në shumë fusha të rrezikuara, një grup juristesh me përvojë të gjatë si gjykatëse, avokate, juriste, në institucione të ndryshme administrative, u themelua Shoqata e Juristeve për Ndihmë Grave NORMA,organizatë kjo joqeveritare, jopërfituese dhe jopartiake. 

Per ne : Në vitin e parë të themelimit, në pamundësi të regjistrimit, pa mbështetje financiare, pa zyrë, por me vullnet të madh, me ndihmën dhe kontributin e familjarëve të anëtareve të Shoqatës, kryesisht në shtëpitë e tyre organizoheshin takime të shpeshta pune, me të vetmin qëllim, realizimin e misionit të përcaktuar të Shoqatës.

” Falemderime të veçanta i dedikohen Programit të zhvillimit nga Kombet e Bashkuara për përkrahjen e vazhdueshme ndaj Shoqatës Norma “

Aktivitetet

Aktivitetet e fundit

Casspture

Takimi online rreth projektit: “Kosova dhe rezistenca ndaj antibiotikëve”

Aktivitet përmbyllës i projektit: “Promovimi I Vetëdijësimit të Komunitetit për Ndihmë Juridike Falas"

Punëtoria në Komunën e Vushtrris: "Promovimi I Vetëdijësimit të Komunitetit për Ndihmë Juridike Falas"

Projektet

Projektet e Fundit

Projekti: "Përkrahja për iniciativat avokuese të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e strategjisë kombëtare për dhunën në familje.

undp-vector-logo

Shoqata e Juristëve NORMA pjesë e projektit të UNDP "Qasja më e zgjeruar në reformën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit"

3

Mbështetja institucionale pёr nevojat e nënave vetë-ushqyese dhe fëmijëve tё tyre

Publikimet

Donatoret

Partneret

OJQ Qendra

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

OJQ Zensko Pravo

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ “Zensko Pravo” nga Mitrovica e Veriut, janë duke e realituar projektin “Humlumtimi dhe monitorimi i institucioneve publike lidhur me zbatimin e Ligjit për Familjen”, të financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë.

KOMS - Kosova's Organization of Medical Students​

KOMS është organizatë e studentëve dhe profesionistëve të rinj të shkencave mjekësore e fokusuar në fushën e edukimit shëndetësor të popullatës dhe ngritjen e kapaciteteve të studentëve.

Close Menu